Cờ Tướng Khai Cuộc Toàn Thư

Tiên nhân chỉ lộ

Phi Tượng

Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã

Pháo Đầu Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đổi Xe

Thuận Pháo

Khởi Mã