Category: Thủ thuật

  • Cách một lập trình viên thiếu omega-3 hay làm

    Các phím tắt thường dùng Visual Studio Code Alt + Shift + F = format code cho dễ nhìn. Tức là căn chỉnh các dòng code cho ngay hàng thẳng lối. Windown 11 Window + Shift + S = Gọi ứng dụng Snipping Tool để chụp ảnh màn hình. Có các chế độ chụp ảnh: […]

  • Đường dẫn file trong HTML

    Đường dẫn file trong HTML

    Đường dẫn file mô tả vị trí của file trong cấu trúc thư mục của trang web. Sử dụng khi viết code HTML, PHP,… Đường dẫn Mô tả <img src=”hinh-anh.jpg”> File “hinh-anh.php” nằm cùng thư mục với trang hiện tại <img src=”images/hinh-anh.jpg”> File “hinh-anh.jpg” nằm trong thư mục images trong thư mục hiện tại <img […]