Thủ thuật

Lưu lại những thủ thuật nhỏ mà hay quên, mỗi lần quên là lên mạng search

Đường dẫn file trong HTML

Đường dẫn file mô tả vị trí của file trong cấu trúc thư mục của trang web. Sử dụng khi viết code HTML, PHP,… Đường dẫn Mô tả <img src=”hinh-anh.jpg”> File “hinh-anh.php” nằm cùng thư mục với trang hiện tại <img src=”images/hinh-anh.jpg”> File “hinh-anh.jpg” nằm trong thư mục images trong thư mục hiện tại <img …

Đường dẫn file trong HTML Read More »

Scroll to Top